Ausstellungsort: Chaussée de Beaumont, 198 - 7032 Spiennes